تفاوت اضافه استعارى با اقترانى


با توجه به این که اضافه ی اقترانی شباهت زیادی به اضافه ی استعاری دارد ، برای شناخت این دو نوع استعاره از یکدیگر ، اضافه اقترانی را توضیح می دهیم :

اضافه ی اقترانی : آن است که وجود « مضاف » برای « مضاف الیه » یک واقعیت باشد . برعکس اضافه ی استعاری که وجود « مضاف » برای « مضاف الیه » یک واقعیت نیست .

⭕️مثال : حسین دست دوستی به من داد .

توضیح : دست را به قصد دوستی به من داد که « دست » برای نشان دادن دوستی یک واقعیت است .

◀️نکته : برای تشخیص آسان اضافه اقترانی از اضافه ی استعاری ، می توان از دو شیوه استفاده کرد:

◀️۱- کافی است که بدانید در اضافه ی اقترانی ، مضاف الیه عملی است که مضاف انجام می دهد.

⭕️مثال۱: پروردگارا ! روا مدار که به حریم اجتماع پای تعدی و تجاوز بگذارند.

⭕️مثال۲: پروردگارا ! مگذار دامان وجودم به پلیدی های گناه بیالاید.

توضیح: در مثال اول تعدی و تجاوز عملی است که « پا » انجام می دهد ؛ولی در مثال دوم، چنین رابطه ای برقرار نیست بلکه« وجود » را به لباسی تشبیه کرده ایم که دامن داشته است.

۲- بین دو جزء اضافه ی اقترانی ( مضاف و مضاف الیه ) می توان عبارت « از روی » را قرار دادو یک جمله ساخت.

مثال : در اضافه ی « دست ارادت » — دست را از روی ارادت دراز کرد .

توجه: ترکیباتی نظیر : دست محبت، پای ارادت، چشم احترام ، دیده ی محبت ، گوش توجه ، چشم اعتنا ، پای بطلان ، قلم عفو و … اضافه ی اقترانی می باشند که بین همه ی این ترکیبات اضافی ، می توان « از روی » را قرار داد.
. با این حال راه ساده تشخیص این دو ترکیب اضافی این است. که اگر مضاف از ترکیب. اضافه. اقترانی در جمله حذف کنیم جمله در معنی. ظاهری غیر منطقی  می شود مثل ( دست ادب بر سینه نهاد که نمی توان گفت ادب بر سینه نهاد) اما در اضافه. استعاری  حذف مضاف لطمه‌ای  به معنی جمله  نمی زند. مثل ( دست روزگار  از او انتقام گرفت) روزگار از او انتقام گرفت

#نقل_از_کانال_طریقت_فارسی

@adabiyat_rezaei


منبع این نوشته : منبع
مضاف ,اقترانی ,توان ,الیه ,استعاری ,مثال ,مضاف الیه ,اضافه اقترانی ,انتقام گرفت ,سینه نهاد