سوال امتحانی فارسی دوزادهم درس یک صفحه دوازده

گروه الف :

نام :                               نام خانوادگی :

1-کتاب گلستان نوشته ...............است و نوع نثر آن ..............می باشد .

2-عبارت های زیر را معنی کنید .

الف) پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای مُنکر نبُرَد.

 

ب)عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

 

3-در عبارت های زیر نوع «را» را بنویسید .

الف)منّت خدای را عزّ و جل که طاعتش موجب قربت است ....

ب)فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد

4-معنی لغاتی که مشخص شده بنویسید .

به شکر اندرش مَزید نعمت .       خوان نعمت بی درغش همه جا کشیده

5-در عبارت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید .

دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بَنات نبات در مهد زمین بپرورد.

6-آرایه ی تضمین را تعریف کنید .

7-در متن زیر سجع ها و نوع آنها را بنویسید .

در هر نفسی که فرو می رود دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

 

8- نوع حذف را در عبرات زیر مشخص کنید .

هر نفسی که فرو می رود مُمدّ حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات .

9-بیت زیر بر چه نکته ای تاکید دارد .

ابر و باد و مَه و خورشید و فلک درکارند                       تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

10-کدامیک از ترکیب های زیر اضافی و کدامیک ترکیب وصفی » است؟  کلاه شکوفه :            مهد زمین :

نام نام خانوداگی                           گروه ب

1-معنی عبارت های زیر را بنویسید .

الف)باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

 

ب)دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد .

 

2-کتاب گلستان سعدی در قرن .........نوشته شده و به نثر ..........

3-منظور از کلمات هم آوا(متشابه) چیست؟ توضیح دهید و مثالی بزنید .

 

4-معنی کلماتی که زیرشان خط کشیده شده بنویسید .

پرده ی ناموس بندگان ...    هر نفسی که فرو می رود مُمِدّ حیات است .

5-بیت زیر بر چه نکته ای تاکید دارد ؟

ابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

6-در عبارت زیر سجع ها و نوع آنها را مشخص کنید .

عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تهم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته

 

7-در عبارت زیر یک آرایه ادبی پیدا کنید . «وظیفه ی روزی به خطای منکر نبُرَد »

8-در عبارت زیر یک نکته ی زبانی مشخص کنید . « به شکر اندرش مزید نعمت »

 

9-در عبارت زیر کدامیک از ترکیب ها وصفی و کدامیک اضافی است .

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد .

10-در عبارت مشخص شده کدام آرایه ی ادبی مشاهده می شود؟

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.


منبع این نوشته : منبع
عبارت ,بنویسید ,مشخص ,آرایه ,کدامیک ,معنی ,مشخص کنید ,ناموس بندگان ,تاکید دارد ,غفلت نخوری ,زمین بپرورد