جواب تمرینات درس اول و درس دوم فارسی دوازدهم

فارسی دوازدهم. درس اول . قلمرو زبانی :

1-دارای نشان پیامبری : وسیم / شادی بخش :مفرّح /به خدای تعالی بازگشتن : انابت/ قطع کردن مقرّری : بریدن

2-وازه های هم اوا : قربت ، غربت / خوان ، خان / عصاره ، عساره

3- حرف «ح» حیات . تحفه . حلیه // حرف «ق» : قربت . قبا . قسیم

حرف «ع» : عصاره.عاکف. معاملت

4-جهش ضمیر : بخش عمده ای از جهش ضمایر پیوسته در حالت مضاف الیهی هنگامی اتفاق می افتد که ضمیر جایگاه پیوسته از جایگاه دستوری خود حرکت می کند و به انتهای اسمی اضافه می شود که در حقیقت به آن متعلق نیست.

بوی گل چنان مست کرد ....بوی گل چنان مست کردم...بوی گل چنان مست کرد مرا

قلمرو ادبی :

1-مرغ سحر :نماد عاشق و عارف دروغین و مدعی بی خبر از عشق

پروانه : نماد عاشق و عارف راستین

2-

الف-تشبیه : باران رحمت .خوان نعمت . فراش باد . دایه ابر . بنات نبات

سجع : بگسترد،بپرورد / کشیده و رسیده

ب) فرش زمردین استعاره از چمن

قلمرو فکری :

الف)گوشه  نشینان و متفکران عظمت خداوند به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند که تو را چنان که شایسته تو است پرستش نکردیم.

ب)-یکی از عارفان در حالت تفکر عارفانه قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کرده بود و در دریای کشف حقایق الهی غرق شده.

2مفهوم کلی دو بیت ابر و باد و ...نکوهش غافل شدن از یاد خداوندیا یادآوری ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند.

3-واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب

کارگاه متن پژوهی . درس دوم مست و هشیار.

قلمرو زبانی :

1-محتسب :مامور ناظر بر احکام شرع / حد : مجازات شرعی که میزان و کیفیت آن در قرآن آمده است ./ غرامت : تاوان. خسارت.

2-شویم : در گذشته در معنی (رفتن) کاربرد داشت در این مصراع در معنی (رویم و برویم) آمده است

در بیت اول فعل نیست در کاربرد غیر اسنادی و به معنی (وجود نداشته باشد) به کاررفته است .

در بیت دوم نیست در مصراع اول فعل اسنادی  و در مصراع دوم در معنی وجود ندارد  و غیر اسنادی است.در بیت سوم «می شویم» اسنادی است .

قلمرو ادبی :هر دو شعر گفتگو میان دو شخص است که هر کدام برای اثبات خود می کوشد .معمولا شروع کننده لحنی برتری جویانه دارد و پاسخ دهنده لحنی زیرکانه .

این شیوه در ادبیات فارسی مناظره نام دارد که مبتکر آن اسدی طوسی (قرن4)است .

2-لحن طنزآمیز پروین اعتصامی در این شعر یاد آور طنز رندانه حافظ است. در هر دو شعر به تعریض و طنز محتسب فردی ریاکار و ناآگاه به احکام شریعت معرفی می شود که در پی عیش و نوش است.

قلمرو فکری :

1-گفت دیناری بده ....اشاره به رواج رشوه خواری در ماموران حکومتی.

گفت جرم راه رفتن نیست ......اشاره به فراهم بودن زمینه انحراف و نابسامانی اجتماعی

2-بیت هشتم شاره دارد به عقل و اندیشه رها شده و به امور ظاهری می پردازد.

بیت نهم : حرام،حرام است کم و زیاد ندارد .نفس عمل حرام مهم است .ناآگاهی محتسب به شریعت و احکام.

3-دور شو از برم ای واعظ و ....با بیت های 9و10ارتباط معنایی دارد.

بیت گفت مست ای محتسب بگذار و رو            از بر هنه کی توان بردن گرو

ارتباط معنایی دارد با بیت 


منبع این نوشته : منبع
قلمرو ,اسنادی ,معنی ,محتسب ,چنان ,مصراع ,معنی وجود ,معنایی دارد ,قلمرو فکری ,نماد عاشق ,قلمرو زبانی